• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21, 62/23) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта спратности П+1 на кат.парц.бр. 3086/151 к.о. Стара Пазова.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 7.30 – 15.00 часова, сваког радног дана од 03.10.2023. године (уторак) до 10.10.2023. године (уторак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „ABSOLUT documents VS“ д.о.о. из Старе Пазове, ул. Трг др. Зорана Ђинђића 2к лок. 11, кога заступају Снежана Јовановић и Василије Јовановић, поднетог овом органу дана 27.09.2023. године, а наручилац наведеног пројекта је „АУТО КУЋА КОЛЕ“ д.о.о. из Земуна, ул. Цара Душана бр. 209.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, Јелена Кнежевић спец.урб.дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље) и начелница Одељења Душанка Грозданић Миловић, дипл.инж.арх., канцеларија 7 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 7.30 до 15.00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 10. октобра 2023. године.

Преузмите документа:

Текстуални део

Главна свеска

Пројекат архитектура

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу