• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу складишног објекта спратности П+0 на кат.парц.бр. 4810/34 к.о. Стара Пазова.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 7.30 – 15.00 часова, сваког радног дана од 25.08.2023. године (петак) до 01.09.2023. године (петак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је ,,URBAN PLANNING“ д.о.о. из Апатина, ул. Раде Кончара бр. 34, директор Војо Пејић, поднетог овом органу дана 23.08.2023. године, а наручилац наведеног пројекта је ,,DUAL ALUMINIUM SYSTEMS“ д.о.о. из Старих Бановаца, ул. Браће Трнинић бр. 34.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је начелница Одељења за урбанизам и грађење, Душанка Грозданић Миловић, дипл.инж.арх., канцеларија 7 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 7.30 до 15.00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 01. септембра 2023. године.

Преузмите документа:

Текстуални део

Извод из плана генералне регулације

Катастарско топографски план са границом обухвата

Ситуациони приказ диспозиције објеката са регулационо нивелационим решењем са основом приземља

Ситуациони приказ диспозиције објеката са регулационо нивелационим решењем са основом крова

Ситуациони приказ урбанистичког, партерног решења и пезајжног уређења са основом приземља

Ситуациони приказ урбанистичког, партерног решења и пејзажног уређења са основом крова

Скупни приказ комуналне инфаструктуре

Идејно архитектонско решење објекта

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу