• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу културног центра са пратећим садржајима у Белегишу, спратности П+0 на кат.парц.бр. 1022/1, 1022/2, 1024/3 и 1027/3 к.о. Белегиш.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 7.30 – 15.00 часова, сваког радног дана од 09.06.2023.године (петак) до 15.06.2023. године (четвртак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Ј.У.П. ,,УРБАНИЗАМ“ из Старе Пазове, ул. Светосавска бр. 11/III, директор Милица Јеленић, поднетог овом органу дана 07.06.2023. године, а наручилац наведеног пројекта је Општина Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, Стара Пазова.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, Јелена Кнежевић спец.урб.дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље) и начелница Одељења Душанка Грозданић Миловић, дипл.инж.арх., канцеларија 7 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 7.30 до 15.00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 15. јуна 2023. године.

Преузмите документа:

Текстуални део

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу