• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за уређење локације за изградњу силоса за житарице укупне запремине V=14386m3 са пратећим објектима на кат.парц. бр. 9384/34, 9384/202 и 9384/333 к.о. Стара Пазова у насељу Старој Пазови.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 7.30 – 15.00 часова, сваког радног дана од 31.05.2023.године (sreda) до 05.06.2023. године (понедељак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је ,,LMD INŽENJERING“ д.о.о. из Старе Пазове, ул. Словенски трг бб, директор Славица Першић, поднетог овом органу дана 12.05.2023. године, а наручилац наведеног пројекта је ,,DELTA FEED“ д.о.о. из Старе Пазове, ул. Голубиначки пут 17А.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, Јелена Кнежевић спец.урб.дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље) и начелница Одељења Душанка Грозданић Миловић, дипл.инж.арх., канцеларија 7 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 7.30 до 15.00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 06. јуна 2023. године.

Преузмите документа:

Текстуални део

Идејно решење

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу