• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију за израду урбанистичко–техничке документације урбанистичког пројекта за кат.парц.бр. 1372/1 и 1373 к.о. Стара Пазова и изградњу новог пословног објекта спратности П+0 радионица за производњу пвц и алу столарије.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 7.30 – 15.00 часова, сваког радног дана од 08.05.2023.године (понедељак) до 15.05.2023. године (понедељак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је ,,ШТРИХ“ д.о.о. из Београда, ул. Теразије бр. 14, поднетог овом органу дана 04.05.2023. године, а наручилац наведеног пројекта је „МОЕТАЛ“ д.о.о. из Старе Пазове, ул. Вука Караџића бр.19.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, Јелена Кнежевић спец.урб.дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 7.30 до 15.00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 15. маја 2023. године.

Преузмите документ:

Текстуални део

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу