• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта „А“ спратности ПД+П+2+ПК и вишепородичног стамбеног објекта „Б“ спратности П+2+ПК на кат.парц.бр. 1817 и 1818 к.о. Нова Пазова.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 7.30 – 15.00 часова, сваког радног дана од 19.04.2023.године (среда) до 25.04.2023. године (уторак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „VD PROJEKT plus“ д.о.о. из Нове Пазове, ул. Кнеза Михаила бр. 89, одговорно лице Владимир Дроњак, поднетог овом органу дана 13.04.2023. године, а наручилац наведеног пројекта је „HPL CENTAR“ доо из Нове Пазове, ул. Кнеза Михаила бр.34.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, Јелена Кнежевић спец.урб.дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље) и начелница Одељења Душанка Грозданић Миловић, дипл.инж.арх., канцеларија 7 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 7.30 до 15.00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 25. априла 2023. године.

Преузмите документа:

Текстуални део

Главна свеска

Пројекат архитектуре

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу