• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентација урбанистичко архитектонске разраде локације за изградњу пословно-производно-складишног објекта П+0 и П+1 на кат. парц. 4901/4 к.о. Стара Пазова.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8.00 – 15.00 часова, сваког радног дана од 11.04.2023.године (уторак) до 21.04.2023. године (петак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „CORAX INŽENJERING“ ПР из Нове Пазове, ул. Мајора Гавриловића бр. 42, поднетог овом органу 27.03.2023. године, а наручилац наведеног пројекта је „СИНОФАРМ“ д.о.о. из Београда, Звездара, ул. Косте Нађа бр. 31.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Јелена Кнежевић спец.урб.дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље) зграда Општине Стара Пазова.

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 7.30 до 15.00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 21. априла 2023. године

Преузмите документа:

Текстуални део

Свеска архитектуре

Шира локација

Цртеж 2

Цртеж 3

Цртеж 4

Цртеж 5

Цртеж 6

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу