• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију сепарата урбанистичког пројекта за изградњу пословно-складишног комплекса на кат. парц. 5250/13 к.о. Стара Пазова.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8.00 – 15.00 часова, сваког радног дана од 28.02.2023.године (уторак) до 06.03.2023. године (понедељак).

2. Носилац израде предметног сепарата урбанистичког пројекта је „URBAN PROJECT“ д.о.о. из Старе Пазове, ул. Шафарикова бр. 10, локал 15, поднетог овом органу 10.02.2023. године, допуна од дана 27.02.2023.године, а наручилац наведеног пројекта је „NIKSAN“ д.о.о. из Нове Пазове, ул. Четврта индустријска бр. 9.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење Душанка Грозданић Миловић дипл.инж.арх. канцеларија 7 (приземље) зграда Општине Стара Пазова.

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 7.30 до 15.00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 06. марта 2023. године.

Преузмите документа:

Текстуални део

Пројекат

Регулација

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу