• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 50. и члана 51б. став 3. („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 -одлука УC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/2021) и члана 73. став 2. и став 4. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) оглашава Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације насеља Војка.

1. На јавни увид излаже се Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Војка у периоду од 21. фебруара (уторак) до 07. марта (уторак) 2023. године.

2. Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Војка, биће изложен у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, Светосавска 11 и у МЗ Војка, радним данима од 7.30 до 15.00 часова, као и на интернет страници Општине Стара Пазова.

3. Примедбе на Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Војка, заинтересована правна и физичка лица могу да доставе у писаној форми за време трајања јавног увида Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Стара Пазова, најкасније до 07. марта (уторак) 2023. године.
Правно или физичко лице које је поднело примедбу у писаном облику може исту да образложи на јавној седници Комисије за планове СО Стара Пазова.

4. Јaвна седница Комисије за планове СО Стара Пазова Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Војка, одржаће се 10. марта (петак) 2023. године у 15.00 часова у згради Општине Стара Пазова, сала 28/I спрат.

Преузмите документа:

Текстуални део

Обухват

Постојеће стање

Планирана намена

Регулација и нивелација

Водовод и канализација

Електро, гас и ТТ

Спровођење

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу