• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословне зграде По+П+4+Пс у Старој Пазови, Светосавска улица 40-44 на кат. парц. 639, 640, 645, 646, 647 и 648 к.о. Стара Пазова.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8.00 – 15.00 часова, сваког радног дана од од 08.02.2023.године (среда) до 14.02.2023. године (уторак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „A.R.HITEKT 5“, ПР Раде Аврамов из Новог Сада, ул. Булевар краља Петра I бр. 53, поднетог овом органу 02.02.2023. године, наручилац наведеног пројекта је „СМАРТ КОНЦЕПТ“ д.о.о. из Старе Пазове, ул. Карађорђева бр. 150.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, спец.урб. Јелена Кнежевић дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље) и Душанка Грозданић Миловић дипл.инж.арх. канцеларија 7 (приземље) зградњ Општине Стара Пазова.

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 8.00 до 15.00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 14. фебруара 2023. године.

Преузмите документа:

Технички услови - Чистоћа

Технички услови - Електродистрибуција Србије

Елаборат о геомеханичким условима изградње

Комунална инфраструктура

Регулационо нивелациони план

Ситуациони приказ

Кат-топ план са планом обухвата

Фасаде исток и запад

Пресек

Основа повучене етаже

Основа типског рада

Основа приземља

Основа подрума

Шира ситуација са изводом из ПГР

Фасаде север

Фасаде југ

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу