• Pogodaka: 225

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу складишно-пословног комплекса “МИЛШПЕД“ д.о.о на кат. парц. 1239/1, 1241, 1242 и 1244 к.о. Крњешевци

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу складишно-пословног комплекса “МИЛШПЕД“ д.о.о на кат .парц. бр. 1239/1, 1241, 1242 и 1244 к.о. Крњешевци.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8.00 – 15.00 часова, сваког радног дана од 06.07.2022.године (среда) до 12.07.2022. године (уторак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „URBAN PROJECT“ д.о.о. из Старе Пазове, ул. Шафарикова бр. 10, локал 15, поднетог овом органу 01.07.2022. године, допуна 04.07.2022. године, а наручилац наведеног пројекта је „МИЛШПЕД НЕКРЕТНИНЕ “ д.о.о. из Крњешеваца, ул. Индустријска зона бб.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, спец.урб. Јелена Кнежевић дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 7.30 до 15.00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 12. јула 2022. године.

Преузмите документа:

Текстуални део

Идејно решење