• Pogodaka: 205

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације насеља Нова Пазова

grb thumbОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 50. и члана 51б. став 3. („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13-одлука УC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20-др. закон) оглашава Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације насеља Нова Пазова.

1. На јавни увид излаже се Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова Пазова у периоду од 26. јануара (уторак) до 09. фебруара (уторак) 2021. године.

2. Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова Пазова, биће изложен у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, Светосавска 11 и у МЗ Нова Пазова, радним данима од 7,30 до 15,00 часова, као и на интернет страници Општине Стара Пазова.

3. Примедбе на Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова Пазова, заинтересована правна и физичка лица могу да доставе у писаној форми за време трајања јавног увида Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Стара Пазова, најкасније до 9. фебруара (уторак) 2021. године.

Правно или физичко лице које је поднело примедбу у писаном облику може исту да образложи на јавној седници Комисије за планове СО Стара Пазова.

4. Јaвна седница Комисије за планове СО Стара Пазова Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нова Пазова, одржаће се 16. фебруара (уторак) 2021. године у 12,00 часова у згради Општине Стара Пазова, сала 28/I спрат.

Преузмите документ:

Нацрт измена и допуна плана генералне регулације насеља Нова Пазова