• Pogodaka: 553

Јавна презентација урбанистичког пројекта за уређење локације за изградњу стамбеног комплекса типа "КОНДОМИНИЈУМ" на кат. парц. бр. 1519 и 1520/1 к.о. Стари Бановци

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за уређење локације за изградњу стамбеног комплекса типа "КОНДОМИНИЈУМ" на кат. парц. бр. 1519 и 1520/1 к.о. Стари Бановци.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8,00 – 15,00 часова, сваког радног дана од 28.05.2020.године (четвртак) до 04.06.2020. године (четвртак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта “LMD INŽENJERING“ д.о.о. из Старе Пазове, ул. Словенски трг бб, поднетог овом органу 11.05.2020. године, a инвеститор наведеног пројекта је Кристић Бранислав из Старих Бановаца.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, Душанка Грозданић Миловић дипл.инг.арх. канцеларија 7 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 04. јуна 2020. године.

Преузмите документа:

Текст

Идејно решење