• Pogodaka: 192

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу пословно складишног комплекса на кат. парц. бр. 5250/5 к.о. Стара Пазова

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу пословно складишног комплекса на кат. парц. бр. 5250/5 к.о. Стара Пазова.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8,00 – 15,00 часова, сваког радног дана од 28.05.2020.године (четвртак) до 04.06.2020. године (четвртак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта “URBANPROJEKCT“ д.о.о. из Старе Пазове, ул. Бранка Радичевића бр. 12/А, поднетог овом органу 14.05.2020. године, a инвеститор наведеног пројекта је "NIKSAN" д.о.о. Нова Пазова.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, Душанка Грозданић Миловић дипл.инг.арх. канцеларија 7 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 04. јуна 2020. године.

Преузмите документа:

Текст

Шира локација

Постојеће стање

Регулација са нивелацијом

Саобраћај

Саобраћајна проходност

Комунална инфраструктура

Партерно уређење