• Prečítané: 1051x

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу подног складишта за смештај житарица на кат. парц. 3036/2 и 3036/3 к.о. Белегиш

grb thumbОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу подног складишта за смештај житарица на кат. парц. бр. 3036/2 и 3036/3 к.о. Белегиш.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8,00 – 15,00 часова, сваког радног дана од 19.08.2019.године (понедељак) до 26.08.2019. године (понедељак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта ЈУП “Урбанизам“ из Старе Пазове, ул. Светосавска бр.11/III, поднетог овом органу 07.08.2019. године, a инвеститор наведеног пројекта је Ђорђе Ђекић из Белегиша, ул. Краља Петра I бр. 71.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, спец.урб. Јелена Кнежевић дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 26. августа 2019. године.

Преузмите документ:

Текстуални део