• Prečítané: 1151x

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана детаљне регулације централне радне зоне општине Стара Пазова

grb thumbОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 51б. став 3. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19 и 37/19-др. закон) и члан 55. став 4. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19) оглашава Јавни увид у нацрт измена и допуна плана детаљне регулације централне радне зоне општине Стара Пазова.

1. На јавни увид излаже се нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације Централне радне зоне општине Стара Пазова у периоду од дана 09. августа (петак) до 23. августа (петак) 2019. године.

2. Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације Централне радне зоне општине Стара Пазова, биће изложен у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, Светосавска 11 и у МЗ Стара Пазова, радним данима од 7,30 до 15,00 часова.

3. Примедбе на нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације Централне радне зоне општине Стара Пазова, заинтересована правна и физичка лица могу да доставе у писаној форми за време трајања јавног увида Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Стара Пазова, најкасније до 23. августа 2019. године.
Правно или физичко лице које је поднело примедбу у писаном облику може исту да образложи на јавној седници Комисије за планове СО Стара Пазова.

4. Јaвна седница Комисије за планове СО Стара Пазова за нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације Централне радне зоне општине Стара Пазова, одржаће се 29. августа (четвртак) 2019. године у 11,00 часова у згради Општине Стара Пазова, сала 28/I спрат.

Начелница:
дипл.инж.арх. Душанка Грозданић Миловић

Преузмите документ:

Текстуални део