• Prečítané: 877x

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу Објекта А фаза прва-стамбена зграда П+2+ПК и Објекат Б фаза друга-Стамбено пословна зграда ПД+П+2+ПК на кат. парц. 1842/1 к.о. Нова Пазова

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу Објекта А фаза прва-стамбена зграда П+2+ПК и Објекат Б фаза друга - Стамбено пословна зграда ПД+П+2+ПК на кат. парц. бр. 1842/1 к.о. Нова Пазова.

1. Јавна презентација обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8,00 – 15,00 часова, сваког радног дана од 06.08.2019.године (уторак) до 12.08.2019. године (понедељак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта “MILLIE PROPERTIES“ д.о.о. из Нове Пазове, ул.Краља Петра I Карађорђевића бр. 49, поднетог овом органу дана 29.07.2019. године, а инвеститор наведеног пројекта је “HPL CENTAR“ д.о.о. из Нове Пазове, ул. Кнеза Михаила бр.34.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, спец.урб. Јелена Кнежевић дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 12. августа 2019. године.

Преузмите документ:

Текст урбанистичког пројекта